نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش

آموزش


·        آموزش :

۱. آموزش های کوتاه مدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی کوتاه مدت شامل دو گروه: الف) دوره های آموزشی ضمن خدمت و ب) سمینارهای آموزشی برگزار می شود و به دو صورت اجرای دوره های آموزشی در درون دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و اجرای دوره های فوق در سازمان های سفارش دهنده، برنامه ریزی شده است.

۱-۱. دوره های آموزشی ضمن خدمت:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت دوره های آموزشی ضمن خدمت یک روزه(۸ ساعت)، دو روزه(۱۶ ساعت) و سه روزه(۲۴ ساعت) به شکل های نیم روز و یا روز کامل برگزار می شود و فراگیران پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند با پرداخت هزینه های پیش بینی شده، گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

۲-۱. سمینارهای آموزشی:

بخشی از آموزش های کوتاه مدت است که به صورت سمینارهای آموزشی یک روزه(۸ ساعت)، دو روزه(۱۶ ساعت) و سه روزه(۲۴ ساعت) بر اساس نیاز مخاطبان و همچنین با هدف ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مهارتی جامعه هدف، توسط مدیریت آموزش های تخصصی آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ، برنامه ریزی و اجرا می شود.

۲. آموزش های بلندمدت:

بخشی از آموزش های تخصصی آزاد است که به صورت دوره های آموزشی بلندمدت و در قالب ترم های پیوسته و متوالی، عمدتاً به شکل دوره های ترمیک و مهارت آموزی و بر اساس نیاز مخاطبان و جامعه هدف برگزار می شود. فراگیران پس از اتمام این دوره ها و موفقیت در آزمون های مربوط، می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند

 

·       جدول میزان تخفیف:

میزان تخفیف های دوره های آموزشی مرکز آموزش های آزاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

 

جدول میزان تخفیف دوره های آموزشی

ردیف

دانشپذیر

درصد تخفیف

روش ثبت نام

ثبت نام قطعی

پیش پرداخت

پیش ثبت نام

پرداخت در 1 مرحله

پرداخت در 3 مرحله

پرداخت در 1 مرحله

1

عمومی

-

10%

5%

-

2

دانشجوی دانشگاه تهران

20%

30%

25%

20%

3

دانشجوی سایر دانشگاه ها

15%

25%

20%

15%

4

جمعی (حداقل 5 نفر)

10%

20%

15%

10%