نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی تکنیک‌های آماری در مقالات ISI و علمی -پژوهشی جغرافیایی

دوره آموزشی تکنیک‌های آماری در مقالات ISI و علمی -پژوهشی جغرافیایی


دوره آموزشی تکنیک‌های آماری در مقالات  ISI و علمی -پژوهشی جغرافیایی

 

مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)    

·        معرفی پروژه   

·        روش شناسی   

·        تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی        

·        ابزار پژوهش   

·        جامعه پژوهش 

·        محدوده و محدودیت ها

چند نکته در نگارش مواد و روش ها     

نتایج یا یافته ها ((RESULTS/ FINDINGS     

·        ساختار نتایج یا یافته ها 

·        یافته ها و نتایج توصیفی

·        یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی       

·        ارائه نتایج به صورت جدا        

·        ارائه نتایج به صورت مجتمع     

ساختار بحث (DISCISSION) و نتیجه گیری    

روش انجام پروژه های آماری   

·        مشورت با نخبگان و کارشناسان 

·        بیان اهداف موضوع      

·        فرضیه سازی   

·        جمع آوری داده ها      

·        طبقه بندی داده ها       

·        اننخاب روش   

·        انتخاب نرم افزار         

·        وارد کردن داده ها       

·        وارد کردن داده ها       

·        تجزیه و تحلیل داده ها  

·        نمایش 

·        تصمیم گیری و مدلسازی

ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS)      

·        استفاده از اطلاعات و مدارک موجود     

·        مشاهده

·        مصاحبه

·        پرسشنامه        

·        طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه    

·        طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا   

·        استفاده از امکانات آزمایشگاهی  

جمع آوری دادهها       

·        جمعیت (جامعه) آماری 

·        نمونه آماری     

·        نحوه محاسبه حجم نمونه آماری 

·        نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان        

·        نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری  

آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری       

·        نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی         

·        نمونه گیری خوشه ای   

·        نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی  

·        نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه      

روایی پرسش نامه       

پایایی پرسش نامه       

آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS

جمعیت

نمونه   

صف منظم داده ها       

شاخص های مرکزی((MEASURES OF CENTRAL TENDENCY     

·        میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)       

·        میانگین وزنی((WEIGHTED MEAN  

·        میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN)        

·        میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN)        

·        میانه (MEDIAN)       

·        مد (MODE)  

شاخص های پراکندگی((COEFFICIENT OF DISPERSION  

·        دامنه تغییرات   

·        انحراف چارکی 

·        انحراف متوسط 

·        واریانس         

·        انحراف معیار(STANDARD DIVESION)      

نمودارها(DIAGRAMS)        

·        نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)      

·        نمودار میله ای(BAR GRAPH

·        نمودار مستطیلی- هیستوگرام((HISTOGRAM  

·        نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)   

·        نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)

·        نمودار پارتو    

جدول توزیع فراوانی((FREQUENCY TABLE

آمار استنباطی   

احتمال 

به کار گیری تئوری احتمالات در استنباط آماری  

·        آزمون فرض    

آزمون‌های آمار استنباطی

·        آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی       

·        آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی     

·        خلاصه آزمونهای پارامتریک     

·        خلاصه آزمونهای ناپارامتریک    

رگرسیون        

·        رگرسیون خطی ساده    

·        رگرسیون خطی چندگانه

همبستگی       

معرفی نرم افزارهای آماری       

·        نرم افزار SPSS

·        نرم افزار MINITAB   

·        نرم‌افزار SAS   

·        نرم افزار R     

·        نرم افزار PHSTAT     

·        نرم افزار SIGMAPLOT        

·        نرم افزار S PLUS       

·        نرم افزار DE   

·        نرم افزار PQ METHOD       

·        نرم افزار  STATISTICA                  

تکنیک های آماری در SPSS    

·        آمار توصیفی    

·        رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها   

·        روش تحلیلی   

·        کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک    

·        نمودار ساقه و برگ      

·        نمودار Q-Q PLOT    

·        تبدیل باکس – کاکس در SPSS

·        شدت همبستگی

·        ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه    

·        آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل

·        آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی    

·        آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS

·        تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE     

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 300 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره: 32 ساعت

مدرس: ساره حدادی