نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI


سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ENVI

سنجش از دور

·        تئوری سنجش از دور

·        سنجش از دور چیست

·        تاریخچه پیدایش علم سنجش از دور

·        مزایای سنجش از دور

·        کاربردهای سنجش ازدور

·        هفت مرحله اصلی در سنجش از دور

آشایی با قدرت تفکیک      

·        قدرت تفکیک چیست

·        قدرت تفکیک طیفی

·        قدرت تفکیک مکانی

·        قدرت تفکیک رادیومتریک

·        قدرت تفکیک زمانی

مولفه های اصلی سنجش از دور

·        انرژی الکترو مغناطیس

·        اثرات اتمسفر

·        پدیده های زمینی

·        سنجنده ها

آشنایی با سکو ها و انواع آن  

آشنایی با سنجنده ها و انواع آن

آشنایی با ماهواره ها و انواع آن

آشنایی با نرم افزار های مختلف سنجش از دور

معرفی مجلات سنجش از دور

معرفی سایت های مختلف دانلود تصویر

آشنایی با مسیر و گذر ماهواره های مختلف

مولفه های یک پروژه سنجش از دوری

آشنایی با کلیدهای تفسیر

آشنایی با هدر فایل

آشنایی با روش انجام یک پروژه سنجش از دوری

نحوه نصب نرم افزار ENVI

آشنایی با محیط نرم افزار ENVI

باز کردن تصویر

·        باز کردن تصاویر با فرمت رایج

·        باز کردن تصاویر ماهواره Landsat

·        باز کردن تصاویر ماهواره   Spot

·        باز کردن تصاویر ماهوارهIKONOS

·        باز کردن تصاویر ماهواره  QuickBird

·        باز کردن تصاویر ماهواره Aster

·        باز کردن تصاویر ماهواره Modis

·        باز کردن تصاویر ماهواره  Hyperion

ایجاد تصویر با ترکیب رنگی

·        ایجاد تصاویر رنگی کاذب

·        ایجاد تصاویر با ترکیب رنگی حقیقی

·        کاربرد ترکیب رنگی های مختلف

ذخیره تصویر با فرمت های مختلف

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت رایج TIFF

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت رایج GPEJ

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت نرم افزار PCI Geomatica

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت نرم افزار ER Mapper

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت نرم افزار  ERDAS

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت نرم افزار  Arc View

·        تبدیل فرمت تصاویر به فورمت نرم افزار  Arc GIS

لینک کردن تصاویر

چگونگی کار با هیستوگرام تصویر    

انجام عملیات کنتراست

·        کنتراست چیست

·        مدل Linear

·        مدل  Linear 0-255

·        مدل Linear 2%

·        مدل  Gaussian

·        مدل  Equalization

·        مدل Square root

استخراج مشخصات مکانی هر سلول از تصویر

·        سیستم مختصات UTM

·        سیستم مختصات جغرافیایی

·        Digital Number

عملیات Meta و Layerstack

·        ساختن یک فایل متا و مرتب کردن آن

·        کاربرد Layerstack کردن تصاویر

·        ساختن یک فایل Layerstack

انواع مختلف تصحیحات

·        تصحیحات رادیومتریک

·        تصحیح اتمسفری با مدل FLAASH

·        تصحیحات هندسی

موزاییک تصاویر

·        آشنایی با دستورات موزاییک کردن

·        موزاییک تصاویر  ژئورفرنس شده

تغییر اندازه تصویر

·        Spatial Subset

·        Spectral Subset

اعمال فیلترها

·        Convolution and Morphology

·        Texture

·        Adaptive

تحلیل مولفه های اصلی

·        کاربرد تحلیل مولفه های اصلی

·        انجام تحلیل مولفه های اصلی

·        انتخاب بهترین مولفه

عملیات نسبت گیری باندی

·        انجام عملیات نسبت گیری باندها

·        نسبت گیری همزمان باندها

·        محاسبه شاخص های رایج از جمله NDVI

انجام عملیات بر روی خروجی تصاویر  شاخص ها

·        Masking

·        Density Slice

ایجاد مناطق آموزشی (ROI)

طبقه بندی نظارت نشده بر روی تصاویر

·        Iso – Data

·        K-means

طبقه بندی نظارت شده بر روی تصاویر

·        Parallelepipe

·        Minimum Distance

·        Maximum Likelihood

·        Spectral Angel Mapper

·        Support Vector Machine

نحوه استخراج طیف از تصاویر ماهواره ای

·        تهیه پروفیل طیفی

·        استخراج شماره  و ارزش باند

·        جمع آوری نمونه های طیفی در یک پنجره

·        کتابخانه طیفی

·        چگونگی استخراج پروفیل طولی

·        چگونگی استخراج پروفیل عرضی

استخراج فایل مدل ارتفاعی از تصاویر ماهواره ای 

·        در این بخش از تصاویر ماهواره ای برای تهیه مدل رقومی ارتفاع استفاده می شود.

سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای

انجام محاسبات آماری بر روی تصویر

·        Number of pixel

·        Total of DN

·        Percent

·        Max DN

·        DN Min

·        Mean

·        Stdv

عملیات برچسب گذاری بر روی عوارض

·        ترسیم  نام عوارض بر روی تصویر

·        ترسیم  نماد بر بر روی تصویر

·        ترسیم عوارض هندسی بر روی تصویر

·        ترسیم پلی گون و پلی لاین  بر روی تصویر

·        اضافه کردن عکس بر روی تصویر

خروجی گرفتن از تصویر

·        شبکه بندی و اضافه کردن سیستم مختصات به تصویر

·        عنوان تصویر

·        مقیاس تصویر

·        معرفی سایر تنظیمات خروجی گرفتن

موقعیت عاضه ها بر روی گوگل ارث

·        در این بخش موقعیت هر نقطه دلخواه از تصویر بر روی گوگل ارث نشان داده می شود.

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 350 هزار تومان

تاریخ شروع دوره: 4، 5، 6 و 7 آذرماه

طول دوره: 32 ساعت

ساعت برگزاری: 8:30 الی 16:30

مدرس: سعید جوی زاده و منیژه براهیمی (مولفین کتاب آموزش کاربردی ENVI)