نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP

سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP


سرفصل مطالب دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP

تئوری سنجش از دور

دانلود تصاویر ماهواره ای

·        دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت Earth Explorer

·        دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet

·        دانلود تصاویر از طریق سایت  libra.developmentseed.org

·        نمایش آنلاین تصاویر ماهواره ای در نرم افزار  Arc MAPبا استفاده از اکستنشن Arc BRU Tile    

·        دانلود تصاویر ماهواره ای Sentinel   

·        روش دانلود تصاویر ماهواره ای NOAA       

آشنایی  با محیط نرم افزار Arc map

انواع روش های ذخیره در Arc MAP

·        ذخیره نمودن یک پروژه

·        ذخیره نمودن نقشه برای چاپ

·        استفاده از روش Publisher

·        بازکردن پروژه Publisher

·        روش ذخیره ی پروژه به روش PDF  

·        روش ذخیره دائمی پروژه ها در Arc MAP   

·        روش  آدرس دهی دائمی داده ها جهت فراخوانی به محیط  Arc MAP         

معرفی پنجرهImage Analysis

ترکیب باندها  Composite Bands در Arc MAP         

ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در Arc MAP        

آشنایی با عدد رقومی و نحوه نمایش آن در Arc MAP         

مراحل انجام ژئورفرنس کردن تصاویر ماهواره ای         

نمایش تصویر زمین مرجع شده در Google earth

·        تبدیل لایه های GIS به فرمت Google Earth        

·        Layer To KM L  

·        Map To KML    

·        تبدیل لایه های Google earth به فرمت GIS         

روش های موزاییک کردن تصاویر ماهواره ای

روش های برش مکانی  بر روی تصویر ماهواره ای                

روش های برش طیفی بر روی تصویر            

روش اعمال تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط Arc Map

روش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAP     

روش انجام PCA در نرم افزار Arc MAP   

محاسبه شاخص ها     

·        محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار Arc MAP  

·        شاخص پوشش گیاهی NDVI

·        محاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Index        

·        شاخص     Ratio Vegetation Index     

·        شاخص   Divergence Vegetation Index

·        محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک     

·        شاخص   Weighted Difference Vegetation Index   

·        شاخص   Transformed Soil Vegetation Index       

·        شاخص   Modified Soil Adjustment Vegetation    

·        شاخص Perpendicular Vegetation Index     

·        شاخص GEMI       

·        شاخص GVI

روشهای طبقه بندی در Arc MAP    

·        طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised)   

·        طبقه بندی نظارت شده (supervised)

تهیه نقشه کاربری اراضی

·        تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شده        

·        تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده       

ارزیابی دقت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

·        ارزیابی دقت طبقه بندی در Arc MAP        

·        روش دقت کلی        

آشکار سازی تغییرات در تصاویر ماهواره ای

·        دستور Difference   

·        ابزار Swipe layer  

برچسب گذاری label

·        روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در Arc MAP

خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای   

·        آشنایی با محیط View  layout       

·        کار با نوار ابزار layout

·        کار با منو Insert

آشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار Arc MAP     

·        دسترسی به برخی توابع ENVI در Arc Map         

·        اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر    

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره:300 هزارتومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره:22 ساعت

مدرس:سعید جوی زاده