نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرفصل مطالب دوره آموزشی AHP

سرفصل مطالب دوره آموزشی AHP


سرفصل مطالب دوره آموزشی AHP

مراحل انجام یک پروژه در GIS

·        12 مرحله انجام یک پروژه

مقدمه ای بر روش تحلیل سلسله مراتبی

·        تاریخچه روش تحلیل سلسله مراتبی

·        کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی

·        مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی

مقایسات زوجی

·        جداول مقایسه زوجی

·        جدول 9 کمیتی توماس ساعتی

اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

·        شرط معکوسی

·        اصل همگنی

·        وابستگی

6 گام اصلی برای بدست آوردن وزن ها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

·        در اینجا با ذکر یک مثال بصورت گام به گام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تشریح می شود.

یک تمرین عملی        

·        مکان یابی دفن پسماند در GIS با روش AHP

·        مطالعه موردی شهر اهواز

·        استفاده از ده لایه جی آی اسی

·        نرم افزار Arc GIS 10.3

·        نرم افزار Expert Choice

مراحل انجام مکان یابی دفن پسماند در GIS با روش AHP

·        بررسی ویژگی های محدوده مطالعاتی

·        تهیه داده ها و معیارهای موثر

·        استاندارد سازی نقشه ها

·        وزن دهی به نقشه ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

·        تلفیق نقشه ها

·        تهیه نقشه های نهایی

تهیه داده ها و معیارهای موثر

·        درنظر گرفتن استاندارهای سازمان های مختلف

·        نظرات کارشناسی متخصصین

·        تحلیل کلی و جامع روی مجموعه معیارهای دخیل

·        تعریف  معیارهای اصلی و زیر معیارها

استاندارد سازی نقشه ها

·        تهیه نقشه های معیار

·        استاندارد کردن لایه های کمی با روش فازی

·        استاندارد کردن لایه های کیفی با روش رسترسازی

وزن دهی به نقشه ها با روش

·        فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

·        رسم ساختار سلسله مراتبی

·        آماده کردن جداول مقایسه زوجی

·        وارد کردن معیارها و زیر معیارها به محیط نرم افزار Expert Choice

·        وارد کردن جداول مقایسه زوجی به محیط نرم افزار Expert Choice

·        بدست آوردن وزن و ضریب ناسازگاری هر معیار و زیرمعیار

تلفیق نقشه ها

·        مدل‌ منطق‌ بولین‌ (Boolean Logic Model)

·        مدل‌ همپوشانی‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)

·        مدل‌ منطق‌ فازی ( Fuzzy Logic Model)

·        رویهم گذاری لایه ها زیر معیارها

تهیه نقشه های نهایی

·        بدست آوردن نقشه نهایی با دستور Fuzzy Overlay

·        طبقه بندی مجدد لایه نهایی

کنترل زمینی

·        مشاهده مناطق انتخاب شده بر روی گوگل ارث

 

پیش نیاز دوره: ندارد

هزینه دوره: 150 هزارتومان

تاریخ شروع دوره: لطفا برای اطلاع از نحوه ثبت نام و هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید.

09382252774 و 02161113525

طول دوره: 16 ساعت

مدرس: سعید جوی زاده