نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پردازش تصاویر ماهواره¬ای در نرم افزار ENVI

پردازش تصاویر ماهواره¬ای در نرم افزار ENVI


 

 

سرفصل مطالب

آشنایی کلی با نرم افزار ENVI و تصاوی ماهواره ای

مفهوم رنگ و پیکسل و باند های تصویر

ترکیبات باندی مختلف و بررسی های آماری اولیه بروی تصاویر

بدست آوردن پروفایل طیفی یک نقطه و پروفایل طولی و عرضی یک خط

موزاییک تصویر، تصحیح هندسی، رادیومتریک و تمسفری تصاویر

ایجاد و اجرای ماسک تصویر و ایجادROIبرویتصاویر

بارزسازی رادیومتریک و مکانی تصاویر

اعمال عملگرهای محاسباتی بروی تصویر

استفاده از فیلتر ها بروی تصویر

تلفیق داده چند باندی با تصویر پن کروماتیک و آنالیز pca

استخراج بافت تصاویر و استخراج شاخص های پوشش گیاهی

مفاهیم طبقه بندی

طبقه بندی نظارت نشده

طبقه بندی نظارت شده

روش های بارزسازی تغییرات