نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره­ای در نرم افزار ENVI

پردازش پیشرفته تصاویر ماهواره­ای در نرم افزار ENVI


 

سرفصل مطالب

  • طبقه بندی زیر پیکسل

استخراج عضوهای پایانی

  • تجزیه وتحلیل طیف مخلوطSMA

Spectral Angle Map per (SAM)

  • طبقه بندی شی گرا

Example-Based Classification

Rule-Based Classification

Image Segmentation

  • طبقه بندی با    شبکه های عصبی
  • کار با داده های حرارتی

محاسبه توان تشعشعی

روش طبقه بندی مبنا

روش آستانه NDVI

  • بازیابی دمای سطح زمین

روش معکوس قانون پلانک

روش تک کانال (Single channel)

روش دو پنجره (Split Window)

  • کار با داده های ابر طیفی

Basic Hyper spectral Analysis

Background

View Material Spectra

View Library Spectra

Extract Mean Spectra from ROIs

Discriminate Mineralogy

 

  • کاهش ابعاد داده های ابرطیفی

تبدیل حداقل کسرنویز MNF

تعیینend member - قراردادن پیکسل باویژگیهای طیفی نسبتاخالص :

نقشه شاخص خلوص پیکسل (PPI)

مصورسازی N بعدی ازend member

  • روشهای تهیه نقشه وتطبیق بااستفاده ازداده های ابرطیفی:

Spectral Angle Map per (SAM)

Sub pixel classification (linear spectral unfixing)

Spectroscopic library matching techniques

Matched filter or mixture-tuned matched filter

Indices developed for use with hyper spectral data

Derivative spectroscopy

  •  تصاویر ابر طیفی و شاخص های پوشش گیاهی

محاسبه شاخص های پوشش گیاهی با تصاویر ابر طیفی

محاسبه استرس محصولات کشاورزی

محاسبه ریسک آتش سوزی در پوشش گیاهی

سلامت پوشش جنگل