نمایشگر یک مطلب

·       رییس مرکز:

دکتر سعید حمزه (عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای دانشگاه تهران )